Landdistrikt Udvalget - LDU  har forskellige midler, som på forskellig vis fordeles mellem kommunens landsbyer.

Bidrag fra kommunen: I 2015 kr. var 264.000. Af kommunens bidrag gives der et direkte tilskud til alle landsbyråd i Nyborg kommune. Yderligere tilskud skal der søges om.

Hvert Landsbyråd får et beløb stillet til rådighed i starten af året, i skrivende stund (2022)10.000kr. Dette beløb er beregnet til aktiviteter, møder, småanskaffelser m.v. i Landsbyrådets regi. Pengene udbetales ved indsendelse af bilag/kvittering til LDU kasserer (se mailadresse under LDU kontaktpersoner). De skal være underskrevet af landsbyrådets kontaktperson.

Herudover kan der søges ekstramidler fra "Restpuljen", som består af det beløb, der er tilovers, samt de penge de enkelte landsbyråd ikke får brugt. Ansøgninger om ekstra penge sendes direkte til LDU kasserer (se mailadresse under LDU kontaktpersoner) LDU  vil derefter  tage stilling til ansøgningen ved næstekommende LDU-møde. Der gives besked direkte til landsbyrådet. Ansøgninger skal specificeres, beløb anføres incl. moms.

Betingelser for tilskud fra LDU:

1)Pengene tildeles af kommunen til direkte Landsbyrådsarbejde, og ikke til generel landdistriktsstøtte.

2) Pengene forudsættes anvendt til brug ved aktiviteter i det kalenderår bevillingen/udbetalingen sker (med mindre det søges og tildeles som en pulje opsparing til et større projekt, der ikke kan bevilges af én gang fra landsbyernes samlede årlige midler)

3) Der gives kun tilskud til Landsbyrådenes egne aktiviteter eller til fællesaktiviteter, hvor landsbyrådene deltager aktivt. Eksempelvis kan der bevilliges penge til: Landsbyrådets gennemførelse af eller deltagelse i et arrangement med en evt. teatergruppe/foredrag/koncert/plantedag/travetur, borgermøde, mødeaktivitet m.m.

4) LDU bevilliger ikke penge til andre institutioner via Landsbyrådene, heller ikke inden for landsbyernes egne rådighedsbeløb.

5) LDU bevilger ikke penge til arbejdsløn med mindre opgaven af lovmæssige årsager skal udføres af fagfolk. 


Regnskabsbetingelser
 

Af hensyn til korrekt regnskabsføring bedes Landsbyrådene overholde de af LDU foreskrevne regler:

a) Alle køb, der ønskes refunderet, skal være købt hos registrerede firmaer. (Ikke på loppemarkeder og lignende.)

b) Bilagene må kun omfatte køb til Landsbyrådene. (Ingen køb til privat husholdning eller lign. på samme bon.)

c) Kvitteringer/bilag skal sendes ind til LDU's kasserer enten som originale eller som kopi. (se mailadresse under LDU kontaktpersoner).Bilagene skal altid hæftes ved en udfyldt samleregning, der underskrives af Landsbyrådets kontaktperson. Sendes bilagene som kopi, skal såvel bilag som samleregning underskrives af kontaktpersonen.

d) Originale regninger (E-fakturaer), der foreligger i elektronisk format, fx. som .PDF-fil, kan indsendes direkte til LDU's kasserer, der så vil betale regningen direkte via bankoverførsel. Landsbyrådets kontaktperson skal samtidig fremsende en underskrevet samleregning, som orienterer om købet (leverandør, beløb, formål) til LDU's regnskabsfører.

e) Der orienteres om saldoopgørelser for alle Landsbyråd ved FLR's møder, der afholdes på skift i landsbyerne. Kontaktpersonerne må selv holde sig ajour angående bevægelser på deres egen konto i de mellemliggende perioder.

Dokumenter der kan hentes ned på egen PC:

Dokumenterne kan hentes, udfyldes og sendes ind til LDU, enten elektronisk eller på papir.  De er i word .doc-format, så de kan åbnes af alle gængse tekstbehandlingsprogrammer.

1.  Ansøgning om støtte/tilskud fra "restpuljen"

2.  Samleregning


Landsbyforskønnelsespuljen:

Nyborg har de senere år stillet et beløb til rådighed til "Landsbyforskønnelse". Pengene fordeles i 2 puljer hvert år. Landsbyrådene kan søge disse puljer om tilskud til "byforskønnelse, fællesskab og motion / sundhed" i Landsbyerne. Der gives fortrinsvis til "genstande" (fx bænke, planter, m.v.), idet landsbyen formodes at lægge arbedskraft til, når det er muligt.
Ansøgninger sendes til LDU kasserer. Det ansøgte beløb anføres både med og uden moms (som det oftest er fra en leverandør). LDU foretager en prioritering, hvorefter Erhvervsudvalget, Nyborg kommune, foretager det endelige udvalg. De landsbyer, der får godkendt  projekter, får direkte besked fra kommunen. Ansøgningsfrister: 1. april og 1. september.

Når pengene er bevilliget skal regningerne indsendes elektronisk til Nyborg Kommune fra den pågældende entreprenør. Beløbet skal være med moms.

Følgende skal opgives på indsendte regninger:

1.  EAN. NR. 5 798 007 035 563
2.  Cvr. Nr. 29 189 722
3.  Runde og sagsnr. Fremgår af den liste som udvalget fremsender.

Julebelysning:

Fra 2015 stillede byrådet 100.000kr til rådighed for julebelysning. Ansøgninger skal sendes til LDU kasserer og være LDU i hænde inden 1.april !, Her gælder de samme regler som til landsbyforskønnelsespuljen.(se mailadresse under LDU kontaktpersoner)

Godkendte bevillinger til landsbyerne fra landsbyforskønnelse- og julebelysningspuljen:

2022: link til årets godkendte bevillinger

2021: link til årets godkendte bevillinger

2020: link til årets godkendte bevillinger

2019: link til årets godkendte bevillinger

Arkiv 2012-2018 hentes her (PDF-format):

Landsbyforskønnelse-maj 2012.
Landsbyforskønnelse-okt 2012.
Landsbyforskønnelse-apr 2013.
Landsbyforskønnelse-okt 2013.
Landsbyforskønnelse-apr 2014.
Landsbyforskønnelse-okt 2014.